Program obchodów Międzynarodowego Miesiąca AAC 2016

Program obchodów Międzynarodowego Miesiąca Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej

„Mówimy o AAC!" w Ośrodku „Radość Życia”

  

03-14.10.2016 

- Inauguracja obchodów miesiąca AAC – działania w zespołach klasowych

- Akcja informacyjna dotycząca obchodów miesiąca komunikacji alternatywnej za pośrednictwem strony internetowej NPPP i gazetki szkolnej w Ośrodku

- Konsultacje dla rodziców, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych AAC  prowadzone przez logopedów NPPP – 13 października w godz. 9:00 – 13:00

- Przygotowanie ulotek informacyjnych na temat AAC, które potem sami zainteresowani będą rozdawać w miejscach publicznych

- Dokumentowanie działań (materiały filmowe, zdjęcia). Zachęcamy do robienia zdjęć, nagrywania krótkich filmów, o tym jak w swoich zespołach klasowych obchodziliście miesiąc AAC.

- Dzień Nauczyciela – kształtowanie umiejętności składania życzeń za pomocą niewerbalnych form komunikacji

- Zajęcia integrujące uczniów niemówiących z mówiącymi w zespołach klasowych. Zachęcamy, aby poprzez wspólne zajęcia kształtować postawy otwartości, tolerancji, szacunku, zrozumienia wobec uczniów niemówiących. Zapoznajmy pozostałych uczniów ze sposobem porozumiewania się ich niemówiących kolegów. Zorganizujmy wspólne zajęcia tak, by mogły w nich wziąć aktywny udział osoby niemówiące.

- W czasie zajęć szkolnych 12 X o godz. 12.00 wprowadzanie 15 min. aktywności, podczas których nie używamy komunikacji werbalnej, a wszyscy uczniowie, nauczyciele, pomoce nauczyciela posługują się WYŁĄCZNIE komunikacją alternatywną (gesty, symbole, zdjęcia itp.)

- Tworzenie w zespołach klasowych plakatów, ulotek, spotów reklamowych informujących i reklamujących komunikację alternatywną i wspomagającą (forma dowolna)

- Utworzenie grupy wokalnej, w skład której wchodzą osoby mówiące i niemówiące

 

17-21.10.2016

- „Cała Polska Czyta Dzieciom – czytamy i my”. Zapraszamy do wspólnego czytania książek zwłaszcza uczniów najmłodszych. Korzystajmy z biblioteki szkolnej z działem książek do czytania uczestniczącego opracowanych specjalnie na potrzeby uczniów niemówiących.

- Włączanie uczniów niemówiących w cykliczne uroczystości odbywające się w szkole (pasowanie na ucznia).

- Odwiedzanie przez uczniów niemówiących miejsc użyteczności publicznej – praktyczne wykorzystanie pomocy do porozumiewania się

- Konsultacje dla rodziców uczniów niemówiących

- Warsztaty dla uczniów szkół masowych na temat, czym jest komunikacja alternatywna, jak z niej korzystać i jak rozmawiać z jej użytkownikami

 

24-28. 10.2016

- Podsumowanie obchodów miesiąca AAC – fotorelacja

- Prezentacja plakatów i ulotek reklamujących AAC przez zespoły klasowe

- Zorganizowanie spotkania szkoleniowo-informacyjnego dla osób ze środowiska lokalnego (przedstawiciele placówek oświatowych, władz miasta itp.) zainteresowanych problematyką AAC. Podjęcie debaty nt. wyzwań w zakresie stosowania AAC.