O nas

Misja Poradni

Jesteśmy placówką świadczącą pomoc psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną skierowaną do dzieci, młodzieży, a także ich rodziców.

NASZĄ MISJĘ REALIZUJEMY W DUCHU WSPÓŁPRACY, ZAANGAŻOWANIA ORAZ POSZANOWANIA I AKCEPTACJI DRUGIEGO CZŁOWIEKA

Jesteśmy po to, aby:

  • Profesjonalnie wspomagać wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży poprzez profilaktykę, diagnozę i terapię,
  • Wspierać rodziców i opiekunów w pełnieniu ich opiekuńczo – wychowawczej roli,
  • Podejmować współpracę z kadrą merytoryczną placówek oświatowych oraz innych działających na rzecz dziecka i rodziny w celu podnoszenia efektywności proponowanej pomocy.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ma swoją siedzibę w Sandomierzu przy ul. Opatowskiej 10, rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 2004 roku. Jest placówką prowadzoną przez Caritas Diecezji Sandomierskiej. Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty. Poradnia realizuje cele i zadania określone w ustawie o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r., (Dz U. Nr 67 poz. 329 z 1996 z późniejszymi zmianami) oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy.

Z pomocy placówki korzystają przede wszystkim dzieci i młodzież z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość Życia” oraz osoby z terenu Diecezji Sandomierskiej dotknięte różnymi trudnościami: szkolnymi, emocjonalnymi, wychowawczymi, zaburzeniami w rozwoju, zaburzeniami mowy.

Celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, a także pomoc przy wyborze kierunku kształcenia, zawodu oraz udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

       Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest związana z wychowywaniem i kształceniem dzieci, jak również z problemami, pojawiającymi się w funkcjonowaniu rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym i jego edukacji.