Oferta

Do zadań poradni należy w szczególności:

 •  ocena aktualnego poziomu funkcjonowania dziecka, wskazanie jego mocnych stron oraz deficytów
    w rozwoju,
 •  udzielanie pomocy terapeutycznej dzieciom ze specjalnymi trudnościami,
 •  rozpowszechnianie wśród rodziców i nauczycieli wiedzy na temat autyzmu i innych zaburzeń oraz sposobów
    radzenia sobie z nimi,
 •  tworzenie programów terapeutyczno- edukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju,
 •  pomoc rodzicom w rozwijaniu umiejętności deficytowych oraz mocnych stron dzieci,
 •  wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka
    od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem
    oraz jego rodziną,
 •  wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, prowadzenie rehabilitacji i terapii, w tym terapii
    osób z autyzmem,

       - profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

       - terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,

       - wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły i rodziny.

 

Poradnia realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

 •  diagnozę,
 •  konsultację,
 •  terapię,
 •  psychoedukację,
 •  doradztwo,
 •  interwencję w środowisku ucznia,
 •  działalność profilaktyczną,
 •  działalność informacyjną.

 

Prezentacja Poradni