Problemy autyzmu

07.05.2014r. – 09.05.2014r. na Białorusi odbyła się Konferencja poświęcona problemom autyzmu. Organizatorem Konferencji wystąpił Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A.S. Puszkina wydział Psychologii Ogólnej i Rozwojowej. Tematyka Konferencji była następująca:

- Określenie problematyki autyzmu we współczesnym świecie. Epidemiologia autyzmu.

- Choroby spektrum autystycznego – ASD. Objawy kliniczne podobne do zaburzeń spektrum autyzmu oraz inne
   zaburzenia psychiczne i choroby, mogące mieć związek ze spektrum.

- Rozpoznanie i diagnostyka autyzmu. Poszukiwanie potencjalnych biomarkerów w diagnostyce autyzmu.
Prezentacja pierwszego etapu projektu badawczego MCM przedstawiającego najnowsze badania
międzynarodowe w kierunku wczesnej diagnozy autyzmu (koncepcja ,,Wzburzonego mózgu”).

- Współczesna problematyka ,,niespokojnych niemowląt”.

- ,,ASD – męska rzecz – dlaczego?”.

- Patogeneza autyzmu w zakresie genetyki i epigenetyki. Autyzm w przekroju nauk behawioralnych. Autyzm
w aspekcie neurologii i psychiatrii.

- Zaburzenia komunikacji. Zaburzenia rozwoju mowy. Cechy percepcji. Nierównomierny rozwój funkcji
psychicznych. Zaburzenia sensoryczno-percepcyjne. Stereotypowe zachowania. Trudności w naśladowaniu.
Charakterystyka rozwoju intelektualnego.

- Rozwój intelektualny osób autystycznych. Problemy socjalnej adaptacji osób z autyzmem i zespołem
Aspergera. Problemy edukacji, orientacji zawodowej oraz ogólny poziom jakości życia osób z ASD i ich rodzin. - - Terapia autyzmu. Podstawy teoretyczne. Metody terapeutyczne w pracy z dzieckiem autystycznym: Metoda
behawioralna
, Holding – metoda wymuszonego kontaktu, Metoda Opcji, Metoda Felicji Affolter, Integracja Sensoryczna, Technologia Marii Montessori, Metoda Weroniki Sherborne – Ruch Rozwijający, Metoda Dennisona, Programy Aktywności Knillów, Program TEACCH, Program Zastępowania Agresji, Metoda Stymulacji Seryjnych Powtórzeń Ćwiczeń, Dogoterapia, Metoda Snoezelen. Metoda dr Swietlany Masgutowej, Metoda Ośrodków Pracy, Metoda malowania 10 palcami, Plany aktywności, Niedyrektywna terapia zabawowa, EEG Biofeedback, Program Rozwoju Relacji – RDI, Program HANDLE.Indywidualizacja metod.

- Warsztaty aktywizujące z ekspertami i osobami czynnie pracującymi z osobami autystycznymi. Wymiana
doświadczeń. Pytania i odpowiedzi.

 

W Konferencji uczestniczyła jako słuchacz psycholog z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu – pani Natalia Stępień. Najważniejsze tematy i zagadnienia z w/w Konferencji zostały zaprezentowane na radzie samokształceniowej w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym ,, Radość Życia” Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu.

Materiały z Konferencji znajdują się w naszej poradni. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi tematami Konferencji.