Współpraca z „O.R.Ż.”

WSPÓŁPRACA Z OŚRODKIEM „RADOŚĆ ŻYCIA” OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE OBSZARY:

  •  diagnoza (psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna)

 - ocena aktualnego poziomu rozwoju dzieci i młodzieży (wskazanie mocnych stron i deficytów w rozwoju),

 - monitorowanie  postępów,

 - opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych na posiedzeniach zespołów
   terapeutycznych (TEAM)

  •  terapia (psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna)

 - wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów ORŻ w trakcie zajęć indywidualnych i grupowych

  •  współpraca z nauczycielami,

      - konstruowanie, weryfikacja i ewaluacja IPET-ów

      - udzielanie zaleceń do pracy

      - konsultacje dotyczące rozwiązywania bieżących problemów w pracy z uczniem

      - negocjacje w sytuacjach konfliktowych

      - organizacja warsztatów kształcących dla nauczycieli (WDN)

      - opracowywanie i promocja materiałów informacyjnych i szkoleniowych

  •  współpraca z rodzicami

      - prowadzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i ich rodzeństwa

      - przekazywanie zaleceń do pracy z dziećmi w domu

      - konsultacje i porady indywidualne dla rodziców

      - organizowanie zebrań, szkoleń, warsztatów i prelekcji

  •  inne

      - współorganizowanie imprez okolicznościowych

      - realizacja projektów

- aktywizacja zawodowa uczniów